banner

Technika.sk
Akustický a vibroakustický hluk

Akustický a vibroakustický hluk

Od roku 2006 sa venujeme výlučne predaja špeciálnej VF techniky cez internet pre širokú verejnosť v EU a zároveň dodávame techniku ďalším subjektom pre ich montáž či ďalší predaj zákazníkom.   Vieme poskytnúť najlepšiu kvalitu v rámci danej oblasti VF techniky, ako sú technická analýza špeciálnej VF techniky, špeciálne kamerové aj skryte kamery, záznamové zariadenia alebo aj detektory na odhalenie sledovacích zariadení GPS, GSM, audio alebo video signálu. Taktiež zabezpečujeme predaj techniky ako sú bezdrôtové kamerové systémy na dozor a ochranu pre políciu, alebo súkromných detektívov. Dané systémy je možné použiť aj pre vlastnú potrebu na stráženie detí, poprípade na špehovanie priestorov, no všetko závisí od zákonov v danej krajine, kde je zariadenie nainštalované. 

    Garantujeme najlepšie technické parametre, ktoré zaručujeme špičkovými pracovníkmi v obore VF rádiotechnika a mikroelektronika, kde danú techniku priamo vyrábajú alebo už len doladia a odskúšajú na perfektný prevádzkovateľný stav.  

V oblasti VF techniky do pásma 2GHz sme ako jedna z mála firiem na Slovensku schopný Vám vyrobiť čokoľvek podľa vašich návrhov alebo predstáv v danej oblasti.    

Ako predajná stratégia našej firme bol zvolený inviduálny prístup k zákazníkovi, nemáme teda klasickú predajňu z predavačom a pevnou otváracou dobou, ale sme Vám k dispozícii kedykoľvek a sme dosažiteľní stále na tel. čísle 0903 040 562. Náš tovar je Vám stále k dispozícii na webe www.market.sk,  

Kolektív Market.sk tvoria 4 zamestnanci. Obchodné oddelenie, ktoré sa zaoberá denným obchodom pozostáva z 2 ľudí. S ohľadom na firemnú filozofiu nielen predávať ale poskytovať aj služby s predajom spojené, máme ďalších vyškolených technikov, ktorí poskytujú technickú podporu zákazníkom.     

    Since 2006 we addict exclusively to internet sales of VF technology to wide public in the EU and we also cater the technology to other subjects for assemblage or next seles. We can also provide the best quality services in the VF technology, as are technic analyse and diagnostic of special VFT, special cameras and hidden cameras, recording apparats or detectors of trace GPS and GSM signals. We also salles wireless camera protect systems, that are able to be used for self necesaries to keep kids or watch areas, rooms etc. All depends on the law in given country where are the apparats installed.   We guaranteed the best technical parameters, which we insure by crest plodders in department of VF radiotechnology and microelectronics, where this technology is directly made or tweaked to perfect functional aspect. In the department of VF technology into 2GHz area we are one of the small amount of companies, who are able to make acording to your application or idea in these area. As sale strategy of our company was choosen individual access to customer, we don?t have classic store with salemen and direct opening hours, but we are available everytime on this no. 0903 040 562. Our goods is available to you on this pages www.market.sk,  www.spion.market.sk, www.slovakia.market.sk, www.sigint.sk Collective Market.sk comprise of 4 employees. Bussines compartment, which deal with daily shopping consist of 2 persons. With reference to firm philosophy, not just to sell goods, but afford services conected with selling too, we have another trained engineer, who afford technical aid to customers. 

Subcategories

Aktívne filtre