Podmínky ochrany osoTerms of personal data protection

I. Basic provisions

The controller of personal data according to Art. Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("GDPR") is PaedDr.K. Volčková Sláviková, Vyt.Atel. IČ 46443983 with its registered office at Vodarenská 11 080 01 Prešov (hereinafter referred to as the "administrator").

Admin contact details are

address: Vodarenská 11 080 01 Prešov

email: shop@market.sk

phone: (+421) 0903 040 562

Personal data is all information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more factors specific to a physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

The administrator has not appointed a data protection officer.

II. Sources and categories of personal data processed

The administrator processes the personal data you have provided to him or the personal data that the administrator has obtained as a result of the fulfillment of your order.

The administrator processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the contract.

III. Legal reason and purpose of personal data processing

The legal reason for processing personal data is

performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. 6 par. 1 letter b) GDPR,

the legitimate interest of the administrator in the provision of direct marketing (especially for sending business announcements and newsletters) according to Art. 6 par. 1 letter f) GDPR,

Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (especially for sending business announcements and newsletters) according to Art. 6 par. 1 letter (a) the GDPR in the case of no order for goods or services.

The purpose of personal data processing is

processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; personal data are required for the order, which is necessary for the successful processing of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract, ie the administrator to fulfill it ,

sending business announcements and doing other marketing activities.

 

There is no automatic / individual decision-making by the administrator in the sense of Art. 22 GDPR. You have given your express consent to such processing.

 

IV. Data retention period

The administrator stores personal data

for the time necessary for the exercise of rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and the exercise of claims arising from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).

as long as the consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, for a maximum of .... years, if the personal data are processed on the basis of the consent.

After the retention period of personal data, the administrator will delete the personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

Recipients of personal data are individuals

involved in the delivery of goods / services / execution of payments under the contract,

providing e-shop operation services and other services in connection with e-shop operation,

providing marketing services.

The controller does not intend to transfer personal data to a third country (non-EU country) or to an international organization. Operated services, providing marketing and support services

Google Analytics - Records cookies and web usage

Google Adwords - records cookies and web usage

Google Purchases - Review request, records email if you agree in the order process

Heureka - records purchase conversions and email for "Verified by customers"

VI. Your rights

Under the conditions set out in the GDPR, you have

the right of access to their personal data pursuant to Art. 15 GDPR,

the right to correct personal data according to Art. 16 GDPR, or restriction of processing according to Art. 18 GDPR.

the right to delete personal data pursuant to Art. 17 GDPR.

the right to object to the processing under Art. 21 GDPR a

the right to data portability according to Art. 20 GDPR.

the right to withdraw the consent to processing in writing or electronically to the address or email of the administrator specified in Art. III of these conditions. You can revoke consent at any time in your own customer account.

You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VII. Terms of personal data security

The controller declares that it has taken all reasonable technical and organizational measures to secure personal data.

The administrator has taken technical measures to secure data repositories and personal data repositories in paper form, in particular secure / encrypted web access, encryption of customer passwords in the database, regular system updates, regular system backups.

The administrator declares that only authorized persons have access to personal databních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ……. IČ ……se sídlem….. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:

Email:

Telefon:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.